Amdari Ğar bito İz angelxoxun sagala tamtarağen eğat’an hari İzi padçağluği taxt’e loxol arśale. T’e vədə bito millətxo Şot’ay běš eçalt’un. Şot’inal eğelxo keçiğoxun cöybala sa çoban k’inək’ amdarxo sunaxun cöybale. Eğelxo İz yön tərəf, keçiğo isə tərs tərəf girbale.
T’e vədə Padçağen yön tərəf bakalt’oğo metər uk’ale: «Ekinan miya, ay Bez Bavan xeyir-bərəkət tadiyorox! Dünyə yaranmişaki ğinaxun və̌ynak’ həzirbakit’ay q’ončux bakanan. Şot’aynak’ ki, Zu busazuy — və̌n Za ukunnan tadi, xenezazuy — və̌n Za xenan tadi, q’əribzuy — və̌n Za q’abulnanbi,  çuplağzuy — Za lapesnandi, azarizuy — Za běnanği, zindanazuy — Bez t’ǒğǒlnan hari». T’e vədə düzgünt’oğon metər uk’alt’un: «Ay Q’ončux, yan hevaxt’yan Va busa ak’i — ukun tadi, xeneza ak’i — xe tadi? Hevaxt’yan Va q’ərib ak’i — q’abulbi, çuplağ ak’i — lapest’i? Hevaxt’yan Va azari ak’i, zindana ak’i — Vi t’ǒğǒl hari?» Padçağenal şot’oğo coğab tadale: «Və̌x nexzu: və̌n me Bezi viçimoğoy ən mis’ik’t’oğoxun sunt’aynak’ bit’u Zaynak’ binan hesabbaksa».
Oşa İz tərs tərəf bakalt’oğoval uk’ale: «Ay q’arğişi q’ončux bakiyorox, ə̌xil bakanan Zaxun! İbliseynak’ q’a şot’ay kiin oq’a bakalt’oğoynak’ həzirbaki nu aç̌ala aruğone efi ga! Şot’aynak’ ki, Zu busazuy — və̌n Za ukun tenan tadi, xenezazuy — və̌nal Za xe tenan tadi, Zu q’əribzuy — və̌nal Za q’abultenanbi, çuplağzuy — və̌nal Za lapestenandi, azarizuy, zindanazuy — Bez t’ǒğǒl tenan hari». T’e vədə şot’oğonal uk’alt’un: «Ay Q’ončux, yan Va hevaxt’yan busa, xeneza, q’ərib, azari, zindana ak’i ki, Va köməyteyanbi?» Şot’inal coğab tadale: «Və̌x düzinəz nex: və̌n me Bezi viçimoğoy ən mis’ik’t’oğoxun sunt’aynak’ nu bit’u Zaynak’al nu binan hesabbaksa».
Metərluğen, morox həmişəluğ zülümi, düzgünorox isə həmişəluğ yəşəyinşi q’ončux bakalt’un».

(Mat’feyen śampi Mǔq Xavar 25:31-46)

2 просмотров

Вам также может понравиться

Mark' 01
40 просмотров
Mark' 02
21 просмотров
Mark' 03
5 просмотров
Mark' 04
2 просмотров
Mark' 05
5 просмотров
Mark' 06
1 просмотров
Mark' 07
2 просмотров
Mark' 08
5 просмотров
Mark' 09
1 просмотров
Mark' 10
2 просмотров
Mark' 11
1 просмотров
Mark' 12
0 просмотров
Mark' 13
0 просмотров
Mark' 14
1 просмотров
Mark' 15
4 просмотров
Mark' 16
4 просмотров

Страница 1 из 9

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *