DÖVLƏTLU Q’AMMAZI BARADA MƏSƏLƏ

Amdarxoy boşt’an sunt’in İsusa pine: «Məəlim, bez viçə upa ki, bavaxun mandi mirasa zaxun cöybeq’an». İsusen şot’o metəre coğab tadi: «Ay viçi, Za şina ef loxol divanbal, nəəl ki, mal cöybal laxe?»
Oşa İsusen şot’oğo pine: «Diggətlü bakanan, hər cür tamaxkərluğaxun ə̌xil bakanan, şot’aynak’ ki, amdari şaat’ yəşəyinşbsun dövləti geleluğaxun asulu tene».
T’e vədə İsusen şot’oğo me məsəlinəne exlətp’i: «Sa varlu amdari oç̌alen bol məhsule tast’a. Me amdarenal iz ük’e boş fikirebsa: «Me məhsula bez laxala ga butezax. İsə k’ə baz?» Oşa pine: «Metər booz: bez bütüm ambarxo śark’oz. Oşa samalal kalo biq’i bez bütüm taxıla q’a mala t’iya bak’oz. Oşa isə bez elmux irəətluğa c’eğale. Bez yəşəyinşi axıral śirik’ bəs bakala var-dövlətzax bu. Kəyi-ǔği kef booz!» Ama Buxačuğon şot’o pine: «Ay axmağ, me üşe vi elmoğo vaxun haq’alt’un. P’oy vi girbiyo şu mandale?»
Hametər içeynak’ dövlət girbi, ama Buxačuğoy běš dövlətlu nu bakala hər sunt’ay axır metər bakale».

(Luk’an śampi Mǔq Xavar 12:13-21)

10 просмотров

Вам также может понравиться

Mark' 01
40 просмотров
Mark' 02
27 просмотров
Mark' 03
5 просмотров
Mark' 04
2 просмотров
Mark' 05
10 просмотров
Mark' 06
1 просмотров
Mark' 07
4 просмотров
Mark' 08
5 просмотров
Mark' 09
1 просмотров
Mark' 10
2 просмотров
Mark' 11
2 просмотров
Mark' 12
5 просмотров
Mark' 13
0 просмотров
Mark' 14
8 просмотров
Mark' 15
4 просмотров
Mark' 16
4 просмотров

Страница 1 из 10