Amanat təngin barada məsələ
Göye padçağluğ q’erəz ölköğo tarapsa tağala sa amdar k’inək’ bakale. Me amdaren iz nökərxo k’alpi şot’oğo iz var-dövlətəne amanatbsa: sunt’u qo t’alant’, sunt’u p’ə̌ t’alant’, t’e sunt’uval sa t’alant’ təngəne tast’a. Hərt’u iz başarağa görə. Metər biyal iç c’eri tanesa. Qo t’alant’ haq’it’in hat’e saad taśi tənginə faizen bank’a laxi, sa qo t’alant’al q’azayinşebsa. P’ə̌ t’alant’ haq’it’inal hametər bi saal p’ə̌ t’alant’ q’azayinşebsa. Sa t’alant’ haq’it’in isə taśi kur kašp’i iz ağay tənginə oç̌ali oq’a c’ap’ebsa.

Gele vaxt’ c’ovakit’uxun oşa me nökərxoy ağa qaybaki şot’oğoxun hesab taşt’ane burqsa. Qo t’alant’ haq’it’in qo t’alant’al avuzin eçeri nexe: «Ağa, hun za qo t’alant’en amanatbi. Mone, zu sa qo t’alant’al q’azayinşezbi». Ağan şot’o nexe: «Lap şaat’, şaat’ hamal bač’an tarades bakala nökərnu hun! Xuri əşurxost’a za qı̌ yaq’a nu bartit’u samalal kala əşurxo tapşurboz zu. İsə eki zaxun sagala kəyi-ǔğen!»

P’ə̌ t’alant’ haq’it’inal hari nexe: «Ağa, za p’ə̌ t’alant’en amanatbi. Mone, zu sa p’ə̌ t’alant’al q’azayinşezbi». Ağan şot’o nexe: «Lap şaat’, şaat’ hamal bač’an tarades bakala nökərnu hun! Xuri əşurxost’a za qı̌ yaq’a nu bartit’u samalal kala əşurxo tapşurboz zu. İsə eki zaxun sagala kəyi-ǔğen!»

Sa t’alant’ haq’it’in isə hari nexe: «Ağa, vi ost’aar sa amdar baksuna avazuy. Nu bit’i ganuxun exp’i, nu śarpi ganuxun girenbsa hun. Şot’o görə q’ǐzbi, taśiyal vi sa t’alant’a oç̌ali oq’a c’ap’ezbi. Mone, qayda ext’a vi tənginə.» Ağan şot’o metəre coğab tast’a: «Pis hamal tənbəl nökər! Bezi nu bit’i ganuxun expsuna q’a nu śarpi ganuxun girbsuna avanuysa, het’u görə bez tənginə taşeri bank’a ten laxi ki, qaybakat’an şot’o vaxun faizen haq’az?»

«İsə ext’anan kot’ay kiyel bakala sa t’alant’a içust’a vis’ t’alant’ bakalt’u tadanan. Şot’o görə ki, şi bunesa, şot’o samalal gele tadeğale, şoval bolluği boş bakale; şi tene busa, iz kiyel bakaloval şot’oxun haq’eğale. Me başarağsuz nökərə isə ext’i c’öş bosanan, ǒnepsun q’a uluxxo ğırıc’enst’un bakala t’e bayinq’una.»
(Mat’feyen śampi Mǔq Xavar 25:14-30)

8 просмотров

Вам также может понравиться

Mark' 01
40 просмотров
Mark' 02
27 просмотров
Mark' 03
5 просмотров
Mark' 04
2 просмотров
Mark' 05
10 просмотров
Mark' 06
1 просмотров
Mark' 07
4 просмотров
Mark' 08
5 просмотров
Mark' 09
1 просмотров
Mark' 10
2 просмотров
Mark' 11
2 просмотров
Mark' 12
5 просмотров
Mark' 13
0 просмотров
Mark' 14
8 просмотров
Mark' 15
4 просмотров
Mark' 16
4 просмотров

Страница 1 из 10