İSUSİ PİT’OĞO NU ƏMƏLBALT’AY K’OJE ŚAREĞON

İsusen pine:
«Za «ay Q’ončux, ay Q’ončux» uk’ala hər amdar göye padçağluğa tene bağal, saycə göynul bakala Bez Bavay çureğalt’oğo bex p’ap’esp’alo t’iya bağale.
Metərluğen, Bezi me əyitmoğo ibaki, şot’oğo bex p’ap’esp’ala amdar, haq’ullu baki iz k’oja ǰěne loxol biq’ala amdar k’inək’e. Ağalane eğon, selene taradon, muşurxone fuk’on t’e k’ojin loxol, ama şo tene baron, şot’aynak’ ki, iz binora ǰěne loxole laxeśe. Me əyitmoğo ibaki şot’oğo nu əməlbalo isə iz k’oja q’ume loxol biq’ala haq’ılsuz amdar k’inək’e. Mone, ağala eğat’an, selen taradat’an, muşurxon t’e k’ojin loxol fuk’at’an şo śareśi baredon. J̌ěne loxol ǰě tene mandon t’e k’ojaxun».

(Mat’feyen śampi Mǔq Xavar 7:24-27)

9 просмотров

Вам также может понравиться

Страница 2 из 10